KOSGEB DESTEKLERİ / İş Birliği Desteği

30 okunma Kasım 2021

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için kurumlarımızın ilk yapması gereken Başkanlığın web sahifesinden veri envanterine kayıtlanmaktır. KOSGEB web sahifesi www.kosgeb.gov.tr adresi olarak tanımlanmaktadır. 

İş Birliği Desteği, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmak amacıyla verilen destektir. Birleşme ve iş geliştirme olarak adlandırılan destek boyutu 10 milyon liralık finansman kapsamaktadır.

 

Başvuru Süreci: Destekten yararlanmak isteyen işletmeler, KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir. Proje sahibi, KOSGEB Birimine iş birliği sözleşmesi ile ön başvuru yapar. Ön başvurunun uygun bulunması halinde başvuru sahibinden proje başvurusu yapması istenir. Proje başvurusu, belge ve şekil yönünden kontrol edilir, mali ve/veya teknik açıdan incelenir ve değerlendirme için Kurula sunulur. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda proje; görüşe gönderilebilir, revizyonu istenebilir, kabul edilebilir veya reddedilebilir. Başvuru sahibi, Kurulun redde ilişkin kararına 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir. 

 

Proje başvurusunun kabul edilmesi halinde; İşletici kuruluş modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde, proje ortaklarından işletici kuruluş kurması istenir. İşletici kuruluş KOSGEB veri tabanına kaydolur. 

 

Proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek iş birliklerinde, proje ortağı işletmelerden KBS üzerinden taahhütname alınır. Taahhütnamenin KBS üzerinden proje ortağı işletmelerin tamamı tarafından onaylandığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. İş birliği projesi devam eden proje ortağı işletme/işletici kuruluş, proje sona ermeden başka bir iş birliği projesine ortak olamaz. 

 

Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından reddedilen proje için başka KOSGEB Birimine başvurulamaz. Proje ortağı işletmelerin sahiplerinin ve/veya ortaklarının veya bunların eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuklarının proje ortaklarından sadece 1 (bir)inde ortaklığı olabilir.

 

Desteklenecek proje konuları: şletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat, Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri, Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama, Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

 

İş Birliği Ortaklık Modelleri: Program kapsamında iş birliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar işletici kuruluş veya proje ortaklığı modellerinden biri ile gerçekleştirilir. Program kapsamında, iş birliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak; orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 3 (üç) işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 (iki) işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 (bir) işletmenin projede yer alması yeterlidir.  Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının %25 (yirmi beş)’ten az olması gerekir. İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince %50 (elli)’den fazla olamaz. Projede 1 (bir) işletme ile en az 1 (bir) büyük işletmenin iş birliği yapması durumunda bu hüküm uygulanmaz. 

 

Desteklenecek proje giderleri: Bu program kapsamında desteklenecek; personel, makine, teçhizat, kalıp, hammadde, malzeme, yazılım, hizmet alımı ve diğer proje giderlerine Kurul karar verir. Proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5 (beş)’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez. Proje başlama tarihinden önce proje ortaklarının, bu programda tanımlanan ortaklık amacı ile aldıkları teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar desteklenir. Bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler desteklenmez. 

 

Proje süresi: Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 12 (on iki), en fazla 36 (otuz altı) aydır.

 

Destek Tutarları:  İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir. Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için geri ödemesiz 3.000.000 (üç milyon) TL ve geri ödemeli 7.000.000 (yedi milyon) TL olmak üzere toplam 10.000.000 (on milyon) TL’dir. 

 

Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için %60 (altmış)’tır. Desteğin %70 (yetmiş)’i geri ödemeli %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir. Gerçekleşen destek ödemeleri ile geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması halinde, desteğin sadece geri ödemeli kısmı verilir. Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır. Personel gideri desteği, işletmeye yapılan destek ödemesidir. 

 

Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. Proje başvurularının, kamu destekleriyle başarıyla tamamlanmış; TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ya da Ar-Ge Merkezi projelerinin çıktısı olan ürün geliştirme başvuruları olması veya açık kaynak yazılım kullanımını beyan eden başvurular olması ve Başkanlıkça uygun bulunması durumunda personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. 

 

Projeye ortak olacak işletmelerden herhangi birinin KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olması durumunda; projeye ortak olacak işletmenin kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde ön başvuru yapmış olması koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere ilgili projede, personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına %10 (on) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır. Bu ilave destek oranı, proje bazlı KOSGEB destek programlarının herhangi birinde bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Programda belirtilen destek oranlarına ilave edilecek destek oranı %15’i geçemez.