Makaleler > Mustafa ÖZSOY > ÖZELGE NEDİR VE NASIL İSTENİR

ÖZELGE NEDİR VE NASIL İSTENİR

Mustafa ÖZSOY

mail@rapordergisi.com | www.isimsoyisim.com | Twitter | Facebook

ÖZELGE NEDİR VE NASIL İSTENİR01/03/2019

Vergi Usul Yasası'nın 413'üncü maddesi uyarınca, "Mükellefler, Maliye Bakanlığı'ndan veya Maliye Bakanlığı'nın bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler.

Yetkili makamlar yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya sirkülerle cevaplamak mecburiyetindedir.

Alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam etse dahi ceza kesilmez."

Bu düzenleme gereği, mükellefler vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından kolayca anlaşılamayan veya duraksamaya neden olan konular hakkında Maliye Bakanlığı veya onun yetkili kıldığı makamlardan açıklama isteyebilmektedirler. Bu şekilde yapılan yazılı açıklamaya, uygulamada mukteza (özelge) denilmektedir.

Mukteza (özelge), mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulamaları bakımından kendilerine açık olmayan ve duraksama yaratan konular hakkında yetkili makamlardan yazılı olarak açıklama isteminde bulunmaları üzerine, bu makamlarca konuyla ilgili olarak verilen yazılı açıklamalardır.

Özelge istemi, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yapılacak başvuruları kapsamamaktadır.

Vergi Usul Yasası'nın 120'nci maddesine göre, vergi hataları ile ilgili yapılan düzenleme istemleri ve sözü edilen yasanın 124'üncü maddesine göre Maliye Bakanlığı tarafından incelenecek olan şikâyet yoluyla başvurular özelge kapsamında değerlendirilmemektedir.

Bu nedenle aşağıdaki konulara ilişkin olarak yapılan başvurular 395 sıra numaralı Vergi Usul Yasası genel tebliği ile yapılan açıklamalar çerçevesinde özelge kapsamında değerlendirilmeyecek ve yetkili makamlar tarafından cevaplandırılmayacaktır. (16.01.2009 gün ve 27464 sayılı Resmi Gazete)

* Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve açıklama istemleri,

* Yargıya intikal etmiş olaylara ilişkin özelge istemleri,

* Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükellefler tarafından veya vergi sorumluları tarafından incelemeye konu olan işlemlerle ilgili özelge istemleri,

* Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve açıklama istemleri,

* Mücbir sebep hali ilanı, vergi borçlarının terkini, belge düzenine ilişkin yetkilerin kullanılması gibi yasalarla uygulamanın tespitine dair Maliye Bakanlığı'na yetki verilen konulara ilişkin istemler.

Diğer yandan Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar çerçevesinde, mükellefler ve vergi sorumluları tarafından sözlü ya da yazılı olarak vergi ve internet aracılığıyla "Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Yasa" veya "Bilgi Edinme Yasası" uyarınca yapılan istemler, özelge kapsamında değerlendirilemeyecektir. Söz konusu istemlerin gereği Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimleri tarafından ve ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilecektir.

Vergi Usul Yasası'nın 413'üncü maddesinin Maliye Bakanlığı'na vermiş bulunduğu yetki uyarınca, gereksiz yazışmaların önlenmesi ve işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla özelge tayinine vergi dairesi başkanlıkları, vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde ise defterdarlıklar yetkili kılınmıştır.

Buna göre mükellef ve vergi sorumluları, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan değil, doğrudan vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlıklardan özelge isteminde bulunabileceklerdir.

Özelge isteminde bulunabilecekler ise bizzat mükelleflerin kendileri, vergi sorumluları, bunların mirasçıları ile yetki belgesine sahip yasal temsilcileri veya vekilleridir. Odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, üyelerine bildirmek üzere özelge isteminde bulunamayacaklardır.

Özelge istemlerini mükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisi bakımından sürekli mükellefiyetlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlıkları bulunmayan illerde defterdarlıklara yapması gerekmektedir.

Bu bağlamda diğer mükellef veya vergi sorumlularının ikametgâh veya kanuni merkezlerinin bulunduğu vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde defterdarlıklara; ikametgâh veya kanuni merkezi bulunmayanların ise Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları'ndan herhangi birine başvurmaları gerekmektedir.

Özelge istemleri "Özelge Talep Formu" kullanılmak suretiyle yapılabilecektir. Bu form Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yer almakta olup söz konusu form kullanılmaksızın yapılan özelge istemleri kabul edemeyecektir.

Vergi Usul Yasası'nın 369'uncu maddesi uyarınca; yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış bilgi vermiş olmaları halinde ceza kesilmeyecektir. Bu bağlamda aynı yasanın 413'üncü maddesi uyarınca da idarenin öngördüğü şekilde hareket edenlerin bu hareketleri cezalandırma konusu olsa bile kendilerine ceza kesilmeyecektir.

 


Sosyal Ağlarda Paylaş

Yazarın diğer makaleleri Tarih
ÖZELGE NEDİR VE NASIL İSTENİR 01/03/2019
Vergi ve Harçlar Yeniden Belirlendi 01/02/2019
KONKORDATO İLE İFLAS ERTELEME 01/01/2019
YATIRIM TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ 01/12/2018
6728 SAYILI YASA İLE ÇEK KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 01/11/2018
Dini tesislere ilişkin yapılan bağış ve yardımların yıllık gelir vergisi beyannamesinden indirimi hk. 01/10/2018
EKSİK İŞÇİLİK PRİM TUTARLARI İLE KESİNLEŞMEMİŞ İDARİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRILMASI 01/08/2018
YURT DIŞINDAKİ PARA VE MENKUL KIYMETLERİN VERGİ ÖDEMEDEN KAYDA ALINMASI 01/07/2018
YENİDEN YAPILANDIRMA 01/06/2018
VERGİ İNDİRİMİ 01/05/2018
YENİ BİR AF MI? 01/03/2018
AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE DEĞER KAYBI 01/12/2017
Eski Ortaklar Vergi Ve Sigorta Borcu Bırakmışsa 01/11/2017
HACZEDİLEMEZ MALLAR 01/10/2017
İZAHA DAVET 01/09/2017
Miras Yoluyla veya İvazsız Olarak İntikal Eden Gayrimenkullerin Satışı 01/08/2017
BAĞIŞ VE YARDIMLARDAKİ İLİŞKİN KDV 01/01/2017
İHALEYE GİRMENİN ÖN KOŞULLARI 01/12/2016
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 01/10/2016
İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI 01/07/2016
SAHTE BELGE KULLANIMI 01/05/2016
ŞİRKETİN VERGİ BORCUNDAN DOLAYI TEMSİLCİ ADINA HACİZ İŞLEMİ, ŞİRKETİN MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASINDAN SONRA TEMİN EDİLEBİLİR. 01/04/2016
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN SEÇİMİ 01/03/2016
YENİDEN YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ 01/11/2014
KAYIT VE BELGELERİ TAHRİP ETME 01/10/2014
MERKEZİ YURTİÇİNDE OLUP YURTDIŞINDAKİ İŞ YERLERİNE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERLE İLGİLİ 6486 SAYILI KONUNLA GELEN TEŞVİK 01/05/2014
Kamu Alacağının Tahsili 01/04/2014
İHTİYATİ HACİZ KARARI 01/03/2014
İŞÇİNİN İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEMESİ 01/10/2013
KURULUŞU BAKANLIK İZNİNE TABİ ŞİRKETLER 01/09/2013
TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI 01/07/2013
ÇALIŞMA BELGESİ 01/06/2013
SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARINDA TAHAKKUK ZAMANAŞIMI 01/04/2013
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASI 01/01/2013
YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ 01/12/2012
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 01/11/2012
MAL VEYA HİZMET SATIŞI OLMAKSIZIN POS CİHAZININ KULLANIMI 01/10/2012
4/B (BAĞ-KUR) SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ 01/08/2012
YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI ÇIKIŞI 01/07/2012
TÜRK TİCARET KANUNU 01/06/2012
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ 01/05/2012
ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ 01/04/2012
ÇALIŞMA YAŞAMINDA İBRANAME 01/03/2012
HİBE EDİLECEK OKUL VE SAĞLIK KURULUŞUNUN VERGİSEL DURUMU 01/02/2012

Ziyaretci Sayısı